Povijest tvrtke

Plinofikacija mjesta Pitomače započinje 1974. godine izgradnjom mjerno redukcione stanice u Pitomači (mrs Pitomača). Paralelno se započinje i izgradnja uličnih plinovoda.

Uličnim plinovodima u prvoj fazi izgradnje 1975. godine obuhvaćen je tzv. centar samoga mjesta Pitomača, te plinovodi u svaku ulicu po par stotina metara.

U drugoj fazi plinofikacije, plinoficirane su ulice Štrosmajerova do kraja, Janka Draškovića, Mažuranićeva, Pavleka Miškine i Tina Ujevića.

Do 1993. godine distribuciju plina na području Pitomače vrše Komunalije Đurđevac.

1993. godine novoosnovana Općina Pitomača osniva svoje Javno komunalno poduzeće, sada Komunalno Pitomača d.o.o., koje između ostalih djelatnosti preuzima i distribuciju plina od Komunalija Đurđevac.

1995. godine započinje plinofikacija cijele Općine Pitomača, kojom su obuhvaćena sva sela, osim Starogradačkog Marofa i Križnice, te sve ulice Pitomače

2008. na osnovu Zakona o tržištu plina (NN 40/07.) Komunalno Pitomača d.o.o. vrši odvajanje djelatnosti distribucije plina u novo trgovačko društvo PLINKOM d.o.o. za distribuciju plina Pitomača.

Distribucijsko područje

Područje distribucije plina obuhvaća deset od dvanaest naselja Općine Pitomača (distribucijom nisu obuhvaćeni Starogradački Marof i Križnica). Pokrivenost distribucije prirodnim plinom je cca 95%.

Duljina distributivne plinovodne mreže iznosi 110 000 metara od toga je 90 000 metara od PEHD cijevi i 20 000 metara čeličnih plinovoda.

Duljina priključaka (plinovod od glavne ulične cijevi do kućnog mjernog seta) na distributivnoj mreži iznosi cca 30 000 metara

Radni tlak plinovodne mreže je 3 bar-a

Distribucijom plina obuhvaćena su naselja:

Grafički prikaz distribucijskog područja

Plin shema na topogravskog karti sa naseljima-Model
http://www.hera.hr/hrvatski/iplin/

Plinkom d.o.o. zapošljava 7 djelatnika

Dražen Derežić
Direktor

Dominik Maresić
Tehnolog

Jasminka Posavec
Financijski operater

Darko Begović
Plinoinstalater

Neven Novosel
Plinoinstalater

Nino Španić
Plinoinstalater

Tomislav Čupen
Plinoinstalater

Osnovni podaci

Plinkom d.o.o. za distribuciju plina
Pitomača, Vinogradska 41
Predmet poslovanja: Distribucija plina

Matični broj: 2384574
MBS: 010069728
OIB: 92107053211

2402006-1100527034 (Erste & steiermärkische bank)

Trgovački sud u Bjelovaru
Osnivač: Komunalno Pitomača d.o.o. i Općina Pitomača
Temeljni kapital: 920.000,00 kuna
Direktor: Dražen Derežić, dipl.ing.

Djelatnost društva: distribucija plina

DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI – PLINKOM d.o.o.

DEŽURNI TELEFON

033 782 202
099 2782 202

BESPLATNI TELEFON

0800 200 191